(987) 090 09

Steinsprut-telefonen
alle dager 07-24

 

Vi er mijøfyrtårnsertifisert

 

Riis Bilglass blir et Miljøfyrtårn

Alle næringer må ta miljøutfordringene på alvor, og bransjer relatert til bilbruk har et spesielt ansvar. Riis Bilglass tar ansvaret som markedsleder på bilglass og blir Miljøfyrtårn. Alle de rundt 200 avdelingene rundt om i landet blir nå miljøsertifisert. Vi forplikter oss med dette til å minimere miljøbelastninger knyttet til virksomheten vår så mye som mulig, og til å jobbe kontinuerlig for å gjøre miljøfokus til en naturlig og viktig del av bedriftskulturen.

Gjennom sertifiseringen blir alle som jobber i Riis Bilglass inspirert og lært opp til å jobbe systematisk med miljøtiltak gjennom arbeidsdagen, men vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling strekker seg lenger enn til våre egne medarbeidere. 

På overordnet nivå skal vi bruke kompetansen som miljøfyrtårn aktivt til å se selskapets miljøavtrykk i et større perspektiv og ta strategiske valg som leder til en mest mulig bærekraftig samfunnsutvikling. Vi forplikter oss også til å anbefale miljøbevisste løsninger til kundene våre.

Sist men ikke minst bidrar miljøtårnsertifiseringen til å gi oss den riktige og nødvendige miljødokumentasjonen flere og flere av våre eksisterende og potensielle samarbeidspartnere ønsker og krever. Vi møter slik både våre samarbeidspartneres og kunders forventninger til etikk, bærekraft og ansvarlighet.

 

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Riis Bilglass sin virksomhet påvirker trafikksikkerheten på norske veier. Dette gjøres gjennom å sørge for at kunden får reparert skader i frontruten eller skiftet til ny frontrute der det kreves. Riis Bilglass skal til enhver tid ha fokus på god sikt og sikkerheten til trafikantene. 

Riis Bilglass jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil jobbe aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning av miljøet.

Riis Bilglass skal etterleve myndighetsbelagte og egne krav, og miljøstyringen skal være i henhold til miljøfyrtårn, og sikre systematikk for samordning og oppfølging av miljøarbeidet i hele kjeden.

Miljøstrategien skal dekke alle Riis Bilglass vesentlige miljøaspekter med særlig vekt på aspektene tilknyttet avfall, kjemikalieforbruk og transport.

Riis Bilglass AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Riis Bilglass skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele kjeden. Ansatte og samarbeidspartnere på avdelingene skal kjenne til kjedens vesentlige miljøaspekter. 

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten i Riis Bilglass AS.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • å kommunisere Riis Bilglass Miljøpolicy og engasjement via kjedenett. 

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Riis Bilglass AS.

 

Årlig klima og miljørapport 2018